220px-Margaretha_Kirken_Ruin

Historikk

Maridalen Vel ble stiftet sommeren 1910 av Harald Pettersen m. fler, og har i dag som hovedformål å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet og virke for stedets forskjønnelse og trivsel, som det står i Lovene. Velforeningen eier en tomt og et velhus på Vellet i Maridalen. Hovedfokus opp gjennom årene har vært veier, veibelysning, skole, bussrute, postkontor,bosetting og drift og vedlikehold av velhuset. Vår hjertesak idag er; Sikre og styrke bosettingen i Maridalen.

Maridalen Vel ble stiftet i 1910, og feiret 100-års jubileum i 2010. Eksakt stiftelsesdato har det ikke vært mulig å fastlegge ut fra tilgjengelig arkivmateriale, dvs. protokoller med diverse avskrifter av brev, samt protokoller fra styremøter og Generalforsamlinger. I et brev av 20. september 1910 fra Harald Pettersen til Maridalen Vel, angis diverse betingelser for en gave til velforeningen. Gaven var en tomt til et velhus.

I et brev datert 25.oktober 1910 fra Harald Pettersen m.fl. til Aker formannskap, søkes det om støtte til bygging av et velhus. I brevet skrives det bl.a.:"Det er nu dannet et selskap "Maridalens Vel.". På denne bakgrunn er det rimelig å anta at Maridalens Vel ble stiftet sommeren 1910 - i perioden juni til august.

I brevet av 25. oktober 1910 har en rekke personer undertegnet. Mest sannsynlig er dette personene som også stiftet Maridalen Vel;

Harald Pettersen, Joh. Danielsen, Thorbjørn Brynilsen, Andr. Johansen, M. Gulbrandsen Laakeberg, A. Røed, Carl Oppegaard, Cet. Lilloe, Ole Kirkeby, Karl Kirkeby, Einar Kirkeby, Baltser Vaggesten, Botolp Vaggesten, Osvald Vaggesten, Gina Vaggesten, Glemedius Tronsen, Karelius Isaksen, Th. Sundby, Petter Iversen, Frithjof Trondsen, S. Skjerven, Sigvald Skjerven, Thv. Skjerven, Nils Skjerven, N. Kamphaug, Olav Næss, Nils Brodin, Kristian Paulsen, Ole Sand, Kristian Nilsen, Joh. Vestby, H. Hansen Sitpaa, C.H.J. Brenders, Thorvald Bakken, Anton Bernsberg, Borgine Bernsberg, Olga Berntsberg, Kristin Nordby, Edv. Berntsberg, Joh. Olsen, A. Solberg, Gerh. Wergeland, Magnhild Hoel, Dagny Hoel.

Den første ordinære Generalforsamling etter stiftelsesmøte ble avholdt på Maridalen skole 30. desember 1910. Det nye styret på 9 personer var:

Formann: Harald Pettersen, Viseformann: A. Røed Kasserer: Karelius Isaksen Styremedlem: A. Johansen Skjersjøen Styremedlem: G. Stubberud Styremedlem: Joh. Olsen Styremedlem: K. Magnusen Styremedlem: Th. Sundby Styremedlem: Olaf Hagen

Foreningens arbeid gjennom alle disse årene har vært mangeartet, og det har vært store og små oppgaver å ta tak i. Noen saker har vært klart viktigere enn andre for både velforeningen og bygda.

Før 1950 har bygging av velhus, utbygging av telefonservice og elektrisk kraft, bedring av veiforbindelsen til byen samt brøyting av veiene, vært de største og viktigste sakene. Etter 1950 har saker som arbeid mot en rivingsplan for Maridalen, opprettholdelse av bosetningen, husstandregistreringssaken, arbeid mot en Golfbane på Brekke og for et Landskapsvern av Maridalen, vært de klart viktigste sakene.

For velforeningen har restaurering og tilbygging på velhuset vært et vendepunkt for foreningens økonomiske utvikling og dermed evne til å møte utfordringer. Rehabilitering av velhuset har gjort det mulig for velforeningen fortsatt å kunne bidra med en boenhet i dalen, og at barnehage og eldresenter har kunnet etablere seg på velhuset. Videre har vi kunnet tilby utleie av et moderne lokale til bygdas beboere og andre.

Velforeningens viktigste oppgaver idag er;

  • å sikre og styrke bosettingen i dalen og derved legge forholdene til rette for at Maridalen fortsatt er et godt sted å bo
  • bidra til en god forvaltning av landskapsvernet i Maridalen, ved aktiv deltakelse i Rådgivende Utvalg
  • bidra til å utvikle en plan for etterbruk av Skar leir som vil være til beste for lokalsamfunnet i Maridalen og på Sørbråten
  • styrke kontakt og samarbeide med Maridalen Bygdetun, Maridalens Venner, Skolen og Sørbråten Vel